På en del av de forum där jag brukar läsa och diskutera när jag får tid över har det den senaste tiden dykt upp en del diskussioner kring håll. Detta är ett ämne som jag varit intresserad av en längre tid och där det tyvärr råder det ungefär lika stor kunskapsbrist kring håll som det gör för kramp som jag skrivit om tidigare.

Den här artikeln får alltså mest ses som det man vet fram tills idag, november 2015 (10).

Vad innebär håll

När det gäller en sådan diffus sak som håll är det viktigt att man först i alla fall försöker att definiera vad som menas med håll. Tyvärr verkar det saknas en ordentlig definition på detta och olika artiklar och studier verkar ibland diskutera lite olika problem.

När idrottare eller motionärer får beskriva var de upplever håll kan de peka på i stort sett hela buken. Bilden här till under visar var 848 tillfrågade personer uppgav att de oftast upplevde håll (1). Att procenten inte kan summeras ihop till 100 % beror på att vissa pekat ut flera ställen där de upplever att de får håll.

De områden där folk oftast upplever kramp
De områden där folk oftast upplever håll eller kramp under träning

Som du kan se är det vanligare att folk upplever besvär till sidorna under revbenen men det förekommer att det även känns i mitten av magen. Ett annat vanligt ställe där en del känner av sin kramp är på utkanten av axeln. Hur detta kan tänkas komma sig återkommer jag till senare i denna artikel.

Förr ansåg man att den här spridningen av var smärtan upplevs, samt att folk verkade beskriva sina besvär lite olika, var ett problem. Om man inte kan definiera vad man menar med håll är det inte lätt att försöka lista ut vad som orsakar besvären och inte heller vad man kan göra för att minska dem.

Det finns idag flera möjliga förklaringar till håll och kanske är det så att det finns flera orsaker till att folk upplever smärta eller krampkänslor från magregionen under träning men att alla människor bara kallar de här olika problemen för håll? På senare tid har man dock mer enats kring en definition av håll där också de flesta människors beskrivningar av besvären är ganska lika varandra vilket gör att man numera tror att håll möjligen kan bero på en enda orsak.

Numera anses håll vara en smärta någonstans i magregionen som börjar som en krampkänsla eller värk. Om den sen blir värre så går smärtan mer över till att upplevas som huggande eller skarp. Den här övergången måste inte ske men om du fortsätter att provocera och idrottar vidare på samma intensitet är det en vanlig ökning av besvären. Så fort man slutar röra på sig brukar dock besvären försvinna nästan omedelbart.

Hur många människor har besvär av håll?

Precis som med kramp så är håll väldigt vanligt hos idrottare och motionärer. I en frågeformulärsundersökning vid ett 14 km lopp i Australien uppgav 27 procent av att de hade fått håll under tävlingen (1). Flera andra studier har också kommit fram till en liknande siffra och det verkar som att ungefär 20 procent, eller en av fem, upplever någon grad av håll vid tävling (10).

I en annan undersökning, där man också använde sig av frågeformulär uppgav över 60 procent av deltagarna att de fått håll någon gång under det senaste året (2). Prevalensen av håll, det vill säga dess förekomst, är större i idrotter där kroppen vrids eller studsar upp och ner. Det innebär alltså att det är mycket vanligare med håll vid till exempel löpning (69 %), simning (75 %) och hästridning (62 %) än cykling (32 %) (2).

Procentsiffrorna hänvisar här till hur många idrottare som upplevt håll det senaste året. De säger inget om hur ofta det sker. I en annan undersökning har man dock tittat på detta och där blev skillnaden mellan idrotterna mycket tydligare. Risken att få håll vid löpning visade sig då vara hela 10 gånger större än vid cykling (3).

Frågar man idrottare själva vilka faktorer som de upplever som inverkande så uppger lite fler än hälften att en måltid för nära inpå träning eller tävling ökar risken. Träning på hög intensitet upplever de också ökar risken samt dålig uppvärmning och träning i kalla klimat (2).

En ytterligare faktor som man hittat är att yngre människor oftare upplever håll än äldre (3). Hos personer undre 20 år har hela 77 procent av tillfrågade idrottare upplevt håll det senaste året medan motsvarande siffra för idrottare över 40 år är 40 procent. Ett fenomen som kan förklaras av minst en av de hypoteser som finns kring håll.

Vilka möjliga förklaringar finns det till håll?

Det finns idag flera olika hypoteser kring vad som orsakar håll och även om kanske ingen av hypoteserna är direkt motbevisad fullt ut så är flera av hypoteserna riktiga högoddsare, det är alltså inte särskilt troligt att de stämmer. Trots det kommer jag att ta upp dem eftersom de verkar vara vanliga förklaringar som sprids via diskussioner på ämnet och då kan det vara bra att veta varför de troligen inte stämmer.

Till sist ska jag även ta upp den hypotes som för närvarande bedöms vara mest sannolik. Om någon skulle be dig satsa pengar på vad framtida studier kommer visa orsakar håll så är det den här hypotesen du bör satsa dina pengar på (10).

Kramp i magmuskler pga syrebrist efter måltid

En möjlig förklaring skulle kunna vara magknip eller en irriterad magsäck på grund av för mycket mat eller dryck i magen. Magproblem i samband med intag av en dåligt blandad sportdryck leder till magproblem för en hel del (4, 5). Även intag av för mycket sportdryck eller någon annan vätska eller mat under träning eller tävling kan leda till magbesvär. Mer om vad som menas med hyperton och mer om sportdryck generellt hittar du i inlägget, vatten vs sportdryck.

För mycket vätska eller en hyperton sportdryck ökar alltså risken för håll. Många upplever som sagt också att en måltid nära inpå en träning eller tävling ger dem håll. Detta tyder på att magsäcken eller något i samband med magsäcken är det som orsakar smärtan..

Det finns en hypoteser kring kramp som relaterar till magsäcken som också skulle kunna förklara krampkänningar i magen vid håll.

Hypotesen bygger på antagandet att magsäcken, som behöver stor blodtillförsel för att kunna bryta ner och absorbera det som äts/dricks, begränsar blodflödet till övriga kroppen efter en måltid. När vi då tränar eller tävlar på hög intensitet räcker inte det övriga blodet till för att tillföra syre till musklerna varpå magen (eller andra muskler) krampar på grund av syrebrist. Den här teorin florerar mest på internet och i omklädningsrum och jag har inte lyckats hitta något om den i någon studie.

Andra orsaker till kram i magmusklerna

Många som får håll beskriver känslan som en krampkänning i magen och en hypotes till vad håll beror på har därför varit just kramp. Många upplever också att deras håll lättar om de sträcker på området där det smärtar. Involvering av diafragma kan ju som jag redan nämnt också förklara varför vissa får ont i axeln.

Diafragma är troligen inte orsaken till håll. Detta eftersom smärtan vid håll ibland är lokaliserad långt ner i buken

Denna hypotes har dock testas och hos de 14 deltagare som man gjorde mätningar på kunde man inte hitta någon ökad muskelaktivitet i magmusklerna eller andningsmusklerna vid håll (5). Inte heller har man kunnat hitta någon nedsatt lungfunktion hos personer med kramp vilket talar för att ingen av andningsmusklerna krampar i alla fall (9).

Detta antyder att kramp inte är relaterat till håll. Det är ju möjligt att vissa faktiskt får kramp i magmusklerna och kallar detta för håll men dessa är säkerligen i en klar minoritet.

En kul notis till referens nummer 5 är att man för att framkalla håll hos deltagarna helt enkelt bad testpersonerna att göra vad de ville som de trodde ökade chanserna för att de skulle få håll under efterföljande tester 🙂 Om man inte vet orsaken är det ju inte lätt att framkalla det på kommando.

Detta är ett liknande problem likt det jag nämnde i mina artiklar om kramp.
En relaterad förklaring till denna är syrebrist i diafragmamuskeln. Denna hypotes går dock inte ihop med att många upplever smärta väldigt långt ner i buken samt att man även visat att själva andningsförmågan inte är påverkad vid håll vilket den borde vara om diafragma har syrebrist (9). Att smärtan ibland kan uppstå vid ridning som inte är så syrekrävande talar också klart emot denna hypotes.

Att håll därför skulle orsakas av kramp i någon av musklerna kring buken är inte särskilt sannolikt.

Irritation eller stress av ligament i buken

Den andra hypotesen som försöker förklara fenomenet håll gör det genom att påstå att det är ligament i buken som tänjs ut och irriteras när kroppen hoppar upp och ner och roteras. Denna hypotes kan förklara varför kramp är mycket vanligare vid löpning än vid cykling. Den förklarar också varför ridning kan leda till håll trots att det inte är lika fysiskt krävande som andra konditionsidrotter där håll är vanligt.

Den här hypotesen skulle också kunna förklara varför håll är vanligare hos personer som ätit eller druckit precis innan de börjat anstränga sig. En tyngre mage innebär ju ett större drag i ligamenten.

Den här hypotesen kan också förklara varför vissa personer som får väldigt ont vid håll också kan uppleva en smärta på utkanten, eller ”tippen”, av axeln som jag nämnde tidigare.

Den nerv som innerverar (ie försörjer) detta område på axeln innerverar också diafragma varpå flera av dessa ligament fäster. Kroppen är konstruerad på så sätt att vi människor sällan upplever smärta inifrån kroppen utan om en led eller ett organ inne i kroppen smärtat tolkar vi det istället som att det kommer från någon annan ytlig del av kroppen. Jämför till exempel med smärta i rumpan och ned i benen vid ryggbesvär eller smärta i ljumskarna ner mot knäna när man har en sliten höft. En irritation av diafragma från dessa ligament skulle alltså kunna förklara varför smärtan i axeln uppstår hos vissa personer vid håll.

Det finns dock en del studier som försökt att testa denna hypotes och den verkar inte riktigt kunna förklara de besvär som uppstår. Smärta i magen och från tillhörande ligament yttrar sig som en mer diffus smärta än håll som ofta går att lokalisera till en specifik punkt (2). Även det faktum att håll är vanligt hos simmare är svårt att förklara med denna hypotes. Dessa rör sig väldigt lite eller inget alls uppåt och nedåt vertikalt varpå irritationen av ligamenten borde bli låg (2). Inte heller kan hypotesen förklara varför vissa personer upplever håll i de nedre delarna av magen.

Den här hypotesen är alltså mer sannolik än hypotesen om kramp men den har även ett antal brister vilket gör att den sannolikt inte stämmer fullt ut.

Dålig hållning och irritation av facettlederna

En ökad kyfos och lordos hos ett barn
En ökad kyfos och lordos är vanligare hos barn och unga människor vilket kan vara en förklaring till varför håll är vanligare hos unga människor.

I en studie där man undersökte ryggen hos 17 personer som precis fått håll kunde man hos 45 procent återskapa den smärta som de upplevt genom att trycka på facettleder mellan T8 och T12 (7). Hos ytterligare 35 procent kunde man skapa en smärta likt den de upplevt på samma sida av kroppen men inte precis på samma plats.

En lite ”sämre hållning” med en mer rundad bröstrygg har också visat sig öka riskerna för håll (8). De två faktorerna som verkar öka risken mest är en ökad kyphos och en ökad lordos. Med kyphos menas en rundad bröstrygg där hållningen är lite ”krummad”. Lordos å andra sidan är en ökad svank. Dessa två saker kommer oftast tillsammans då en ökad svank ofta leder till en lite rundad rygg. Den här typen av hållning är vanligare hos barn och unga personer vilket skulle kunna förklara varför håll är mycket vanligare hos yngre personer än hos äldre. Du kan läsa mer om hållning och dessa två termer i vår artikelserie om hållning.

Även andra former av sjukdomar eller skador på revbenen likt tumörer, systor och nervinklämningar kring buken kan orsaka smärtor liknande de vid håll (10).

Att ryggen och hållning skulle vara inblandad vid alla typer av håll är svårt att förklara även om det kanske skulle vara en möjlig förklaring vid vissa fall.

Det här är alltså en hypotes som troligen inte kan förklara alla fall men i vissa situationer kan det sannolikt vara en bidragande eller enskild orsak till problemet. Den här hypotesen är även intressant ur ett mer praktiskt perspektiv då den antyder att det borde gå att lindra besvären från håll genom träning. Ett träningsprogram inriktat på en bättre hållning och en starkare bål skulle då vara medicinen.

Irritation av bukhinnan

De organ som finns i buken är ”inpackade” i en form av säck kallad för bukhinnan eller peritoneum. Att håll beror på en irritation av bukhinnan är den just nu ledande teorin kring vad som orsakar håll (10). Bukhinnan har visat sig kunna ge väl lokaliserad smärta om den provoceras och smärtan liknar då även den vid håll. Bukhinnan täcker även hela buken och kan därför förklara varför håll kan upplevas över hela buken (10).

Vissa delar av bukhinnan innerveras också av samma nerv som står för känseln i utsidan av axeln vilket kan förklara varför vissa personer även upplever smärta på utsidan av axeln (10). Hos de personer där just den delen av bukhinnan blir irriterad kommer smärtan både i buken och i axeln och hos övriga där andra delar av bukhinnan irriteras som försörjs av andra nerver så blir det ingen smärta ute i axeln utan endast i bukregionen.

Bukhinnan fäster ganska starkt i mitten av buken i linjen som vi har mellan magrutorna och det gör att bukhinnan har större möjlighet till rörlighet ut mot sidorna vilket skulle kunna förklara varför håll är vanligare där än mer centralt.

Det finns två lager av bukhinnan och efter en större måltid där magen är mer uttöjd trycks de här två lagren närmre varandra vilket skulle kunna förklara varför håll är så mycket vanligare om du börjar träna en kort tid efter en måltid.

Två lager av bukhinnan
Bukhinnans två lager

Mellan de två lagren finns även en del vätska som är till för att underlätta glidningar mellan de två. Den här vätskan verkar känslig för skillnader i något som kallas för osmos vilket innebär att om du dricker en dryck med en hög koncentration av kolhydrater eller salt i så kommer möjligen delar av vätskan mellan de två lagren på bukhinnan att sugas in i magsäcken vilket gör att friktionen ökar mellan de två lagren och risken för håll ökar (5, 10).

Slutligen finns det en studie som hittat en korrelation mellan starka bukmuskler, tjockare transversus abdominis och minskad risk för håll (11). Kanske är det så att en starkare bålmuskulator kan stabilisera bålen bättre och minska på mängden skakningar och liknande som irriterar bukhinnan?

Summering

För att summera så finns det ganska lite kunskap kring håll. Genom åren har det funnits flera olika hypoteser till orsaken bakom håll där de två som gäller idag är irritation av bukhinnan och/eller irritation i ryggens facettleder.

Trots att man kanske inte är helt säker på vad som alltid orsakar håll finns det ändå ett par konkreta saker du kan göra för att minska risken för att råka ut för det.

Det första är att undvika att äta de närmsta timmarna inför träning eller tävling. I studierna jag har läst så har de flesta som man frågat uppgett att två timmars fasta innan träning har räckt för att de inte ska få håll. Personligen har jag kommit fram till att jag behöver äta minst fyra timmar innan en match om jag inte ska riskera håll. Om det krisar och jag måste äta närmre än så brukar jag äta lättsmält mat lik banan, yoghurt eller mindre fiberrikt bröd.

När man sedan tränar eller tävlar gäller det att ha koll så man inte dricker mer än man är van vid eller att man dricker en sportdryck som är hyperton.

Det andra man kan göra, om inte de enkla åtgärderna här ovanför hjälper, är att försöka arbeta på hållningen och bålstabiliteten. Om du har en lite rundad rygg och/eller en tilltagen svank kanske det hjälper om du försöker förbättra detta samtidigt som du försöker stärka musklerna kring bålen. Det här är givetvis en chansning då man aldrig har undersökt om den typen av träning hjälper något men man får ju gå på de hypoteser som finns.


Notis: Det här är en kraftigt uppdaterad artikel som först publicerades här på träningslära år 2009. Då kommentarerna här under fortfarande bedömdes vara relevanta så har jag låtit dem ligga kvar vilket alltså är orsaken till att artikeln verkar ny medan vissa kommentarer har legat här i flera år.

Uppskattade du den här artikeln?

Allt som jag skriver på den här sidan och mina sociala medier är gratis för alla, men tar så klart av min tid. Så om du uppskattar det jag gör så kan du stödja mig lite så jag kan lägga mer tid på att skriva och dela intressanta saker genom att bli medlem på min Patreon.

Glöm inte att också följa mig på Sociala medier. För närvarande är jag mest aktiv på Mastodon, Instagram. Facebook och Twitter.

35 svar på “Håll vid löpning och annan idrott – vad är orsaken?”
 1. Hej! Tänkte lite på det där med simning. Har inte läst studien men har man tänkt på att i simning så ingår ju även vändningar och om man då simmar ett 5000m-pass i en 25m-bassäng(tänker simträning och inte ”motionärssimning”) så är det ju rätt så många vändningar(Både crawl/ryggsim med voltvändningar men även rätt kraftfulla rörelser i fjäril- och bröstsim också). Det jag menar är att då kanske denna hypotes eg. skulle stödja varför man kan få håll vid simning?

 2. Hur är det då med det gamla knepet att hålla/klämma hårt på en sten eller sin tumme? Hjälper för mej vid håll, är det psykist?

 3. Mikaela:
  Hej! Tänkte lite på det där med simning. Har inte läst studien men har man tänkt på att i simning så ingår ju även vändningar och om man då simmar ett 5000m-pass i en 25m-bassäng(tänker simträning och inte ”motionärssimning”) så är det ju rätt så många vändningar(Både crawl/ryggsim med voltvändningar men även rätt kraftfulla rörelser i fjäril- och bröstsim också). Det jag menar är att då kanske denna hypotes eg. skulle stödja varför man kan få håll vid simning?

  Hej Mikaela!
  I studien har man tyvärr inte specificerat mer än att det var 103 simmare med en medelålder kring 28 som simmade regelbundet. Det du påpekar om vändningar skulle kanske kunna bidra men de är ju ändå få i förhållande till antalet hopp/skakningar som sker i andra idrotter.
  När det gäller själva simningen så finns det som du påpekar även kraftfulla rörelser där men dessa rör sig i ett annat plan, inte upp och ner utan först och främst ”fram och bakåt” om du förstår vad jag menar? De ligament som hypotesen tog upp som orsak till kramp töjs inte så mycket vid dessa rörelser.
  Men jag håller mig det, att avskriva hypotesen endast baserat på att simmare också får kramp tycker jag är lite väl ”hårt”. Särskilt om man inte är tydligare med vilken typ av simning man syftar på.

 4. Dala:
  Hur är det då med det gamla knepet att hålla/klämma hårt på en sten eller sin tumme? Hjälper för mej vid håll, är det psykist?

  Tjena Dala!
  Jag upplever att det hjälper mig med även om det var några år sen jag fick håll senast nu 🙂 Kanske är det ren placebo, kanske hjälper det för att det leder till en liten kontraktion kring bålen eller så kanske det finns någon bättre förklaring till håll som ingen ännu kunnat klura ut som förklarar varför det hjälper att klämma en sten.
  Ingen av artiklarna jag har läst för detta inlägg har nämnt metoden att klämma något i en hand för att lindra smärtan vid håll så det kanske är så att detta ”knep” är en lokal företeelse 🙂 De knep som nämndes av studiedeltagarna för att lindra håll när man väl fått det var, böja sig framåt, böja sig bakåt, djupandning, ett bälte som trycker in buken eller att trycka på det påverkade området.

 5. Hej!
  Som alltid skriver ni intressanta artiklar.
  Jag fick också lära mig att hålla i en sten….någon sa även att håll berodde på att mjälten drog ihop sig för att blodreserven som finns där skall komma ut i blodomloppet när man ökar aktivitetsnivån och detta gör ont om det sker snabbt.
  Vet ni om denna teori har något som helst vetenskapligt stöd?

 6. Hallå Kerstin!
  Håll uppstår inte direkt utan det tar ofta flera minuter innan det kommer. Så att det skulle vara något plötsligt akut behov av blod som ger problemet är inte troligt. Dessutom stämmer ju inte smärtan överhuvudtaget om det skulle vara mjälten. Då borde man endast få smärta på ett ganska specifikt område i buken, inte över hela.

 7. Hej!
  Hur är det med sambandet vältränad och otränad? För egen del uppfattar jag ofta att det är mindre bra tränad personer som oftare får håll. Finns det någon studie som stöder detta? Eller kanske beror det på att de otränade inte är lika noga med när de äter innan ett träningspass t ex…

 8. Tjena Mikael!
  Ser man till antalet personer som har upplevt besvär från håll under en viss tidsperiod, säg ett år, är det samma oavsett om man är vältränad eller inte. De som tränar ofta har dock håll mindre ofta. Jag skulle tro att förklaringen till det nog ligger i det du säger, att de som är otränade inte är så bra på att tänka på faktorerna som kan leda till håll.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11984289

 9. Jag är en van löpare som ofta får håll på tävling och ibland under långa intervallträningar. Jag vill påstå att man måste skilja på diverse smärtor i bålen, som alltid kan uppstå vid löpning, och ”äkta” håll (en distinktion som jag även har för mig att Tim Noakes gör i Lore of Running). Det sistnämnda är en bokstavligen outhärdlig smärta på höger sida strax under revbenen som tvingar överkroppen att böja sig framåt och benen att övergå till gång. Att fortsätta springa är fysiskt omöjligt och det finns inga ”knep” som hjälper: jag har testat ALLT (andas ut på vänsterfotsisättningen, klämma sten, äta/dricka olika lång tid före, tävla i kyla, tävla i värme, tävla på 5 km, tävla på 21 km etc). För mig handlar det helt enkelt om ett lotteri ifall min sluttid på milen blir 36 eller 42 minuter. Tilläggas kan att mina problem har blivit värre ju äldre och ju mer vältränad jag har blivit!

 10. Hallå J!
  Jag ska titta igenom Lore of Running när jag får tid. Dock vet jag inte om man ska kalla det du upplever för ”äkta” håll ändå. Om du tittar på distributionen av smärta i bilden i inlägget här ovanför så ser du att smärtan är ganska jämt spridd över buken. Det visar att folk generellt upplever smärta lite varstans. Om det du beskriver är något distinkt från det jag tar upp här ovanför så sker det väldigt sällan då det inte verkar påverka siffrorna. För om ”äkta” håll, som du beskriver den, hade varit vanligt skulle man sett en ökad frekvens av håll enligt beskrivningen ovan på ”höger sida strax under revbenen”.
  Ska man se krasst på det så kanske det jag beskriver här ovanför då ska kallas för ”äkta” håll då det onekligen är det som folk oftast råkar ut för och det är också det som gemene man kallar för håll. Dina besvär borde då, om de nu verkligen är en egen variant, kallas för något annat som urskiljer besvären från det som just nu kallas för håll.

 11. Länge sedan jag tränade aktivt med kondition. Är dock en gammal simmare som tränat det i 9år men jag kan inte minnas att jag fått speciellt mycket håll under simmningen. Jag kan inte ens minnas att det var speciellt vanligt.
  Men simmare tränar mycket mer än bara i vattnet. Löpning och styrketräning är inte ovanligt för simmare heller. Så frågan är väl hur specificerat de frågade simmarna? För jag fick ofta håll vid löpning, men kan inte minnas att jag fått det när jag simmat. Och då har jag simmat mångdubbelt längre än jag sprungit i mina dagar :p
  När jag väl springer så vill jag minnas att jag ofta får håll efter ca 1km och när jag ökat tempot från uppvärmning. Även om jag gärna vill börja gå så kommer hållet snabbt tillbaka efter det. Jag har provat att fortsätta springa även om det gör sjukt ont och redan efter några hundra meter så släpper ofta hållet. Vad det beror på vet jag inte.
  Till J, vill jag också säga att olika människor har olika smärtgränser och även om samma fenomen uppstår kan säkert smärtan tolkas olika. Men strax under revbenen på höger/vänster sida är klart vanligast för mig.
  Att dricka mycket under ett lopp vill jag också minnas ”orsakar” håll. En plastmugg med vatten går bra, medan större mängder ökar risken. Men det är bara egna erfarenheter/känslor.

 12. Hallå Fredrik!
  Väldigt bra synpunkt. Det står faktiskt inte rakt ut i studien att man verkligen frågat simmarna om håll under tiden som de simmar. Så jag kan tyvärr inte svara på din fråga. För mig kändes det självklart att man syftade på under simningen närman frågade simmarna men det kan ju mycket väl vara så att även forskarna gjort det antagandet. Förhoppningsvis kommer det in någon simmare som kan svara på frågan här 🙂
  Att få kramp i poolen eller havet när man leker under semestern är ju dock inte helt ovanligt så det är möjligt i vattnet, men kanske inte under just simning?

 13. I norrland, eller iallafall den stad jag kommer från, kallas detta fenomen ”mjälthugg”. Är det helt omöjligt att håll beror på att mjälten drabbas av mjölksyra?

 14. Tjena Englund!
  100 % säker på att mjälten inte är inblandad vid något tillfälle kan man ju inte vara men det verkar ju minst sagt osannolikt att det skulle vara den enda orsaken eller om det finns fler orsaker, en av de vanliga.

 15. Hej!
  Är van idrottare, men har under dem senaste 4,5 år sedan fött tre barn. Dem sista två väldigt tätt och den minsta är nu ett halvår. Har tränat upp den inre bukmuskulaturen bra och kör hård funktionell träning utan problem. Känner mig i god form och tränar mycket, men löpningen fungerar inte alls. Ibörjan kunde jag springa upp t 6 km men har sista 4 månaderna haft konstant håll så fort jag börjar löpa, ibland bara att jag går så får jag håll. det sitter mitt i magen där magmuskultauren går isär när man är gravid. Kan det vara uttänjda ligament som gör att jag får håll? Gör fruktansvärt ont och otroligt frustrerande att inte klara av att springa. Vad kan jag göra för att få bukt på det?

 16. Hej Helena!
  Det du beskriver passar ju ganska bra ihop med irritation av bukhinnan. 3 barn innebär att du töjt ut denna flera gånger om och det är inte så konstigt om den då är något försvagat för tillfället. Vad du ska/kan göra åt det vet jag inte tyvärr. Du får prata med någon läkare om det skulle jag tippa på.
  Alternativet är att ge det hela mer tid. Det kanske lättar efterhand..

 17. Mycket bra information. Vet inte om det är detta jag har efter en cykeltur. Men jag har så fruktansvärt ont dagen efter, så jag kan tänka mig en irriterad bukhinna. Axelont vid magont stämmer och det känner jag iensedan jag var barn. Trodde inte fler hade det . Men mest ont gör det i ryggmuskulaturen på höger sida.
  Men det går väl över.

 18. hejsan!
  jag idrottar mycket och har haft problem sedan augusti 2011 då jag får smärtor innanför revbenen. det är som håll fast 10 gånger värre, jag har varit hos olika läkare och har fått lite olika diagnoser såsom muskelvridningar runt lungorna, mycoplasma. smärtan uppstår när jag anstränger mig fysiskt och ibland när jag är hukar mig framåt. jag har fått lite olika tabletter att testa och nu tar jag smärtstillande så att jag ska kunna träna men det kan jag inte hålla på med hur länge som helst. jag har även gjort EKG, lungfunktionstest och ska göra UKG på hjärtat nästa vecka men dom har inte hittat nånting. har du några tips eller svar på vad man kan göra?

 19. Hej!!
  Jag springer, men jag får ALLTID håll mer eller mindre. Skitjobbigt! Mina kompisar får nästan ALDRIG håll och jag skulle inte direkt påstå att jag inte är vältränad.. är inte överviktig på något sätt, väger snarare lite för lite.
  Och i skolan har vi ett konditionstest jätteofta, och jag får JÄMT sämst tid av tjejerna tack vare den här jäkla hållen. Finns det nåt sätt att motverka??

 20. Får sällan håll numera. När det börjar krampa så brukar jag hänga löst med armarna och slappna av. Skaka loss lite. Ta djupa andetag. Då släpper det i regel. Funkar om det inte är allvarlig kramp. När det blir så illa att mellangärdet snörs ihop och man börjar få svårt att andas så har man inte mycket att välja på. Bara att stanna.

 21. Hej o tack för en intressant artikel.
  Vill dock börja med att invända mot åsikten om att ridning inte är så syrekrävande ?
  Så fruktansvärt tröttsamt att höra ifrån välutbildade fysiologer o andra kunniga sådana konstateranden som inte är förankrat med någon som helst erfarenhet el riktig studie. Jag har tränat travhästar i olika tävlingsnivåer och det är bland den mest ansträngande, syrekrävande och mest fysiskt utmattande aktivitet jag någonsin utfört. Ingen simning, löpning el cykling jag sysslat med har någonsin kunnat mäta sig med den ansträngning som ridning innebär. Visst är det väl skillnad på att sitta som överviktig på en pålle lunkande i solskenet genom skogen och på att rida på riktigt med ett syfte för att träna hästen på riktigt. Kämpa för att hästen ska ta ut rörelserna rätt, ta ihop sig o använda ryggmusklerna mer ect. Kan inte du snälla fråga Malin Baryard och alla de övriga hundra tusentals ryttare på tävlingsnivå där ute om vilken konditions träning dom tycker ridande innebär ?
  Själv har jag en teori om hur guppig” träningen är, om detta skulle vara en del i bidragandet? Har aldrig fått håll när jag kört cross trainer, men ofta på löpbandet ?
  // Frida

 22. Du verkar förväxla syrekrävande och ansträngande Frida. Tyngdlyftning är också fruktansvärt ansträngande men inte särskilt syrekrävande. När du säger att ingen ”riktig” studie presenteras vad menar du då med riktig? Finns det en massa fiktiva studier om ridning?

 23. Hej!
  Intressant artikel. Jag får håll varje långpass. Försöker träna för maraton/ultra. Nu behöver jag äta när jag springer men det verkar bara inte gå, jag får håll från 1.6-2.2km. Har försökt träna bort det i ett år nu men det verkar inte gå. Har prövat, gels, sylt, godis, banan, sportdryck, bars etc. Vätska har jag tagit mig förbi men fastare föda är hopplöst. Har någon tips vore det fantastiskt.
  p

 24. Som vanligt en bra och intressant artikel! Vad gäller ryggen och facettledernas inblandning känns det tveksamt som förklaringsmodell då facettledernas inte är viktbärande och inte ger en multisegmentell smärta. Däremot kanske den dåliga hållningen bidrar till ökad belastning av hinnor etc? Som i många fall (lchf bl.a.) kan det finnas en relevant tanke men med en risig förklaringsmodell bakom vissa påståenden.

 25. Så intressant! Jag har alltid kallat den molande krampkänsla i nedre buk som jag får om jag ätit för tätt inpå på passet för håll. Den går ibland att springa igenom och fås att gå över. Hjälper att hålla ngt hårt i handen (el så är det placebo!). Den kan också komma vid annan träningsform. MEN den andra typen av smärta som jag ser här att många andra kallar för håll-nämligen intensiv skärande höger sida vid revbenen. Den har jag inte haft ngt namn på!! Går över direkt om man går alt byter till cykel. Kommer tillbaks när man springer igen. Jag har inte hittat någon utlösande faktor, inte relaterat till mat. Hjälper inte att hålla i ngt. Helt oförutsägbart vilket löppas det ska dyka upp på. Jag har funderat på om det är revbensupphakning eller mjölksyra i muskler mellan revbenen (men varför isf bara på hö sida?). Intressant teori om hållningen!

 26. Troligtvis är det placebo, men det där med att hålla i en sten hjälper helt klart för mig. Har heller aldrig fått håll vid annan träning än intensiv löpning….varför jag alltid kopplat det till syreupptagningen. Mycket intressant artikel hur som 🙂

 27. Ingen skriver något om skillnad beroende på vad man äter innan träning? När jag gick till jobbet ett tag för några år sedan så åt jag ibland havregrynsgröt till frukost och då fick jag ofta håll (av bara promenad, dock ganska snabb). Åt jag två kokta ägg istället fick jag aldrig håll vad jag kommer ihåg, inte heller om jag struntade i frukost.
  Senaste åren har jag oftast varit fastande hela dagen (bara dryck) och kommer inte ihåg alls att jag haft problem med håll när jag har tränat på fastande mage. Men jag har ju blivit äldre också =).
  Kan man ens få håll om man fastat innan träning (om inte, hur länge innan ska man vara fastande i så fall för att undvika håll)? Sorry om detta står i artikeln ovan, orkade inte läsa hela ordentligt ^^.

 28. Intressant. Jag var alltid noga med att ha minst 2 timmar efter måltid innan träninng eller match när jag var ung och spelade fotboll, det funkade bra och jag har alltid relaterat håll till ”för mätt”. Men nu som nybörjare/omstartare med jogging över 40 års ålder och många års oregelbunden/obefintlig träning, får jag håll även som ”oäten” ibland. T ex springa en dag kring kl 1730 när senaste måltid var lunch kring kl 1130, eller till och med de dagar jag lunkar innan frukost eller dagar jag köra fasta enligt 5:2. (Nu springer jag bara morgon om jag springer på fastedagarna, det passar mig bättre.) Skumt. Tror i mitt fall att det är dålig kondition, dålig allmän-styrka och dålig hållning pga det. Hållet kan nypa i efter bara några 100 m, sitter på vänster sida vid revbenen, ibland upp i axel som beskrivet i artikeln. Ibland kan det lätta efter att jag springer och försöker sträcka magen samtidigt, men ibland blir jag inte av med det förrän efter några km lugn lunk. Mysko, som sagt relaterade jag också håll till ”mycket mat i magen”, men så är det inte för mig längre.

 29. Hej!
  Intressant! Kan det vara så att om man knyter sin näve vid håll så aktiveras muskler kring nerven i axeln och att den stimulin kan inhibera smärtsignalerna från bukhinnan?
  Jag är för övrigt öm i samma område som jag hade håll i under löprundan för ett dygn sedan. Ömheten känns vid kraftig inandning. Vilken teori kan det kopplas till?
  MVH
  Stefan

 30. När det gäller olika idrotter och håll – Kan det inte vara så att anledningen till att så många som simmar får håll beror på att de flesta som simmar gör det för att träna, medans dom som cyklar gör det för att cykla till affären osv?
  Läste på håll.se om att bmi och kroppstyp inte spelade någon roll när det gällde risken att få håll. Men borde en person med större kropp inte utsätta sina ligament och bukhinna för en större påfrestning än någon med en lätt och tunn kropp?
  / Johanna

 31. Hej,
  Bra artikel! Jag läste en då jag känner av kramp ibland, lite annorlunda dock. Jag är normalviktig och kör alldaglig konditionsträning på gym.
  Ibland få jag böjer mig fram, typfall är knyta skosnören, ta på strumpor , så får jag stor kramp i ”R lumbra” / ”R illucia” enligt figur. Måste resa mig och sträcka ut mig, ich massera lätt på magen. Då släpper det efter nån minut.
  Nån idé vad det kan bero på? Händer kanske en gång Veckan. Gör riktigt ont i en minut, sen försvinner det. Kan vara på morgonen eller mitt på dagen.
  Med vänliga hälsningar,
  Björn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *