De senaste två dagarna har det varit mycket snack kring en ny studie som publicerats kring rött kött och hälsa. Framför allt har det stått väldigt mycket i internationell media men flera medier här i Sverige har även plockat upp nyheten då TT skrev om den, Forskning väcker tvivel om köttfara.

TT hade faktiskt en uppföljning där de intervjuat lite andra forskare, Studie som betvivlar köttfara ifrågasätts. Jag hade önskat att det som sägs där fått vara med i den ursprungliga texten då det nu säkerligen blir så att många kommer att hitta den första texten men sedan inte se den andra.

Vad är det då som ligger bakom den här nya omgången med rubriker? Grunden till det hela är att tidskriften Annals of Internal Medicine har publicerat en rad artiklar där de har gått igenom evidensen mot processat kött och rött kött (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Varje artikel har tittat på lite olika frågor och jag tänker inte gå in på all för sig själv här. De är fritt tillgängliga för alla att läsa om du vill veta mer kring just precis en sak.

Forskning på nutrition är väldigt svårt

Alla de här nya artiklarna har använt sig av gammal data. Det är med andra ord egentligen ingenting som är nytt här. Det enda som skiljer sig mellan de här nya artiklarna och det mesta tidigare som är publicerat kring processat kött och rött kött är hur forskarna värderar forskning och vilka värderingar de sen lägger vid sina resultat.

Det mesta av det bottnar i att forskning på nutrition helt enkelt är väldigt svårt. Vi har gått igenom det här väldigt ingående i ett podcastavsnitt av Tyngre Träningssnack som jag verkligen kan rekommendera för den som tycker att kostforskning verkar förvirrande, Varför vi vet mindre om kost än du tror.

Det finns helt enkelt inte resurser eller logistiska möjligheter idag för att ta fram den typen av bevis kring nutrition som till exempel gäller vid undersökning av läkemedel. Epidemiologin är osäker då våra metoder för att mäta hur folk lever och äter har stor osäkerhet och interventionsstudier brister på grund av dålig följsamhet och kort studietid.

Det här gör att nutrition många gånger blir lite subjektiv. Alla har ju samma data men eftersom ingen data är perfekt så blir tolkningen av den beroende av vem som gör tolkningen. Hur ska du värdera olika typer av studier och vilka typer av studier tycker du är bra nog för din utvärdering?

Det som skiljer de här nya artiklarna från tidigare är främst att de helt enkelt har lagt en högre ribba för evidens i det här fallet. De flesta tidigare utvärderingar har försökt att summer all forskning som finns. De har inkluderat djurmodeller för vissa typer av cancer som extra evidens för hur den ökning som syns inom epidemiologin skulle kunna gå till och de har även inkluderat lite sämre epidemiologiska studier för mer ovanliga typer av cancer som sällan kan studeras hos människor i andra typer av studier och liknande.

I de här nya artiklarna har man bedömt all den evidensen som för osäker. Istället har de uteslutande valt att titta på vissa typer av epidemiologiska studier, så kallade prospektiva studier, och de har valt att inkludera interventionsstudier av typen RCT som har varat tillräckligt länge enligt deras kriterier.

Så evidensbasen har helt enkelt varit annorlunda. Och då blir så klart resultaten också lite annorlunda. Men…

Risken ökade för de flesta sjukdomar som man tittade på

Då forskarna använde sig av lite annan metod i den här genomgången så blev deras resultat så klart inte precis det samma som i tidigare översiktsartiklar. Själva trenden i resultaten där dock precis den samma.

Här under kan du till exempel se deras sammanställning när det gäller intaget processat kött och risken för cancer. Tabellen visar den relativa risken i fall du äter mindre kött varje vecka. Mer specifikt så handlar det om tre portioner mindre per vecka. En portion i det här fallet är 50 gram kött.

En lägre siffra än 1 innebär alltså en lägre risk för cancer om du äter mindre processat kött.

Korrelationen mellan intaget av processat kött och total risk för cancer samt olika subtyper av cancer. En relativ risk under 1 innebär att risken är lägre om du äter mindre kött.

Det du kan se är att i alla fallen förutom levercancer (hepatic cancer) så är trenden en lägre risk hos personerna som äter mindre processat kött. Sen är det många värden som inte är signifikanta här och alla resultaten visar på små effekter.

När det gäller rött kött och cancer så var resultaten mer spridda än för processat kött men den total cancerrisken var även den signifikant lägre med ett lägre köttintag. Den relativa riskminskningen var 7 procent för ett minskat intag med tre portioner rött kött i veckan.

Om vi istället tittar på mortalitet, dvs risken att dö inom en viss tid i förhållande till någon annan, så är det precis samma mönster. Ett ökat intag av rött kött eller processat kött korrelerar med en ökad risk.

Här under kan du se resultatet för rött kött där även hjärt- och kärlsjukdom samt typ 2 diabetes är med i tabellen. Resultaten var i princip de samma för processat kött.

Korrelationen mellan intag av rött kött och mortalitet samt hjärt- och kärlsjukdom. Personer som åt 3 portioner mindre av rött kött varje vecka var i lite lägre risk i alla jämförelserna.

Om vi tittar på interventionsstudier då?

Alla resultaten här ovanför var från epidemiologin. Det är studier där man frågar folk hur de äter och sen ser man hur länge de lever. Dessa studier har fördelen i att du kan följa väldigt många människor över lång tid men i övrigt finns det betydande problem i att vi inte vet om det vi mäter faktiskt orsakar det utfallet vi tittar på. Det kan ju tex lika väl kunna vara så att de som äter mer kött också har många andra saker i sin livsstil som egentligen är det som orsakar riskökningen.

Ett annat sätt att studera kost är interventionsstudier. I dessa delar man vanligtvis slumpmässigt in försökspersoner i olika grupper och ger dem olika direktiv på hur de ska äta för att se om det sen blir någon skillnad i deras hälsa.

De här studierna har också stora problem. Det främsta problemet är att människor inte direkt gör det som vi ber dem om. De första veckorna kan de ändra sina dieter ganska ordentligt men efterhand så tenderar de flesta att återgå till sina tidigare vanor och de äter då inte längre som vi vill att de ska äta.

Det här innebär att det är väldigt svårt att studera risken för så kallade hårda utfall i dietstudier. Med hårda utfall menas de faktiska sjukdomarna så som cancer och hjärt- & kärlsjukdom. Och då även mortalitet i sig. Detta blir svårt att studera eftersom det tar lång tid att utveckla dessa sjukdomar och då kan du inte ha folk som bara ändrar på sin diet i några få månader.

Forskarna försökte ändå summera resultaten från den här typen av interventionsstudier. Och eftersom de som sagt hade sagt höga krav på vilka studier som skulle inkluderas i deras genomgång så blev resultatet att de endast hade med en studie. Allt annat tyckte de var för dåligt.

Den här enstaka studien var dock ingen studier som egentligen ämnade att studera effekterna från kött i sig. Deltagarna i den studien fick rådet att minska på sitt fettintag och öka på intaget av grönsaker, frukt och fullkorn.

Även i det här fallet var dock trenden mot en väldigt liten minskning av risk hos de som åt mindre kött. Effekten var dock väldigt liten och det är så klart tämligen meningslöst att säga att man har gjort en litteraturgenomgång när man sedan bara presenterar resultatet från en studie.

Resultatet när det gäller interventionsstudier. Forskarna inkluderade till sist endast resultatet från en studie i alla jämförelserna.

Jag tycker som sagt att detta blir lite löjligt. Samtidigt så är detta lite av forskarnas poäng. De har höjt ribban för vad de tycker borde vara bra bevis nog för att ge kostråd och sedan visar de att om du höjer ribban till den nivån så har vi faktiskt inga bra svar.

Jag skulle personligen säga att även den studien som forskarna har valt att inkludera här inte säger någonting vettigt. Med de metoder vi har idag så kan vi helt enkelt inte göra interventionsstudier på kost över lång tid på människor. Jag har utvecklat detta ytterligare i podden jag rekommenderade ovan och även i min artikel om mättat fett på Tyngre, Smör vs Margarin och hälsoeffekterna av mättat fett.

Kostmönster med högre intag av kött och sjukdomsrisk

Slutligen så tittade även forskarna på hela kostmönster. I den här översikten så tittade de alltså inte bara på studier som specificerade intaget av rött kött och processat kött utan de inkluderade även studier där man tittat på hela kostmönster där de olika mönstren innebar olika stort intag av kött.

Även här är mönstret det samma som i tidigare analys. Enda skillnaden är att effekten är något större än när forskarna försökte isolera intaget av rött kött och processat kött för sig själv.

Ett kostmönster med lägre intag av rött kött och processat kött innebar en lägre mortalitet, lägre risk för hjärt- och kärlsjukdom och en lägre risk för cancer. Notera att jag har klippt i tabellen här under och adderat till cancer som annars presenteras för sig själv i tabell 2.

Förutom de här analyserna så var det även någon artikel där man tittat på människors förhållande till kött som ett livsmedel vilket jag inte tänker gå in på särskilt mycket.

De här resultaten jämfört med tidigare resultat

Nu när jag har summerat resultatet från alla dessa översiktsartiklar så är det dags att jämföra dessa med tidigare forskning.

De siffror som forskarna har kommit fram till i de här nya artiklarna är faktiskt hyfsat i linje med tidigare studier. Tittar vi till exempel på intaget av processat kött och koloncancer så är risken väldigt snarlik.

Den frågan fick ju många rubriker för tre år sedan när WHO bestämde sig för att flytta upp processat kött på deras lista av ämnen som med stor sannolikhet orsakar cancer. Jag skrev om det hela då i artikeln ”Processat kött och risken för cancer” och då angav jag riskökningen på ungefär 18 procent vid ett ökat intag på 50 gram per dag.

I den här nya genomgången har man ju istället räknat på skillnaden mellan 3 portioner i veckan. Bara det här sättet att räkna på minskning med 3 portioner i veckan istället för en portion per dag som tidigare studier har använt innebär ju att resultatet ”känns” lägre i den här nya studien. I den här nya genomgången fann man i alla fall en trend på en minskad risk med 12 procent vid ett lägre intag av processat kött. Jag skriver trend eftersom det resultatet inte var statistiskt signifikant.

Tittar vi däremot på storleken på effekten och tar hänsyn till att de har tittat på olika mängd kött i sina analyser så blir sedan det faktiska resultatet mer eller mindre det samma i den här nya studien som i WHOs egen skattning.

Även för rött kött ser de samma risk som tidigare studier

Tittar vi istället på rött kött och mortalitet så fann en meta-analys från 2016 en ökad risk med 5 procent för varje daglig portion av rött kött (8). I den här nya genomgången var istället riskminskningen 7 procent för de som minskade sitt intag med tre portioner i veckan. Återigen så är alltså effekterna i samma storleksordning.

Även när vi tittar på hjärt- & kärlsjukdom så ser du samma mönster. Tidigare meta-analys från 2016 fann en riskökning med 6 procent för varje daglig extra portion (8) medan den här nya genomgången fann en riskminskning med 10 procent för den som äter tre portioner mindre i veckan.

I samma meta-analys som ovan tittade man även på den totala cancerrisken och fann då en ökning med 8 procent för varje daglig portion med rött kött. I den här nya genomgången var minskningen i risk 8 procent med tre portioner mindre i veckan.

Det som gör allt det här nästan lite komiskt är att den här meta-analysen från 2016 som jag nu tagit de tre senaste jämförande resultaten ifrån är en studie utförd av epidemiologerna på Harvard. De är nu några av de mest högljudda kritikerna av den här nya studien.

Hur kan forskarna vara så oense när deras resultat är så lika?

Så trots att resultaten i den här studien alltså i princip går hand i hand med tidigare resultat så håller nu olika forskargrupper på att argumentera emot varandra i media (och i de vetenskapliga tidskrifterna). Varför är det så tänker du kanske då?

Allting kommer tillbaka till det jag tog upp i början av den här artikeln. Hur övertygande tycker du att dagens evidens är och hur mycket evidens tycker du är tillräcklig för att du ska känna dig med att ge råd till andra?

Som jag förklarade i min artikel kring WHOs klassificering av processat kött som carcinogent för tre år sedan så tycker jag att alarmismen kring farorna med kött är ganska löjlig. Även om du väljer att tro på datan som finns idag och där med tror att risken ökar för den som äter mer kött så pekar datan mot en liten riskökning.

Samtidigt tror jag själv att riskökningen finns där. Om vi till exempel tittar på annan evidens i form av mer kortsiktiga interventionsstudier där man har ökat eller minskat intaget av rött kött så ser man att den välkända riskfaktorn för hjärt- och kärlsjukdom, LDL, minskar om du minskar på intaget av rött kött till fördel för vegetabiliska livsmedel som är relativt oprocessade (9). Så det är inte orimligt att tro att det blir en långsiktig effekt av det.

Samtidigt ser du inte den här förbättringen i LDL om du byter ut rött kött mot väldigt raffinerade kolhydrater. Det skulle till exempel kunna förklara varför du kan se att effekten är större när du jämför kostmönster istället för endast intaget av rött kött eller processat kött. För när du jämför kostmönster så är det kostmönster så får en diet låga poäng oavsett om den innehåller mycket rött kött eller mycket raffinerade kolhydrater. Så här jämför du dessa två mönster med ett mönster med en större mängd mindre raffinerade vegetabilier och då är det mer positivt.

Det här med vad man ersätter det man tar bort med är också något som är av betydelse som forskarna inte tittade på i den här litteraturgenomgången. Det går faktiskt i epidemiologin att till exempel titta på riskerna från rött kött om människor istället äter mer raffinerade kolhydrater eller mindre raffinerade kolhydrater. Så i princip tittar du på tre grupper då istället för två.

 1. En grupp som äter mycket rött kött och processat kött
 2. En grupp som äter mindre av det och mer raffinerade kolhydrater
 3. En grupp som äter mindre kött och mer kolhydrater som är mindre raffinerade

I de här analyserna så lever generellt sett endast gruppen som äter mindre rött kött och processat kött längre om de ersätter det med mindre raffinerade kolhydrater. När du då bakar ihop grupp 2 och 3 i en kategori som forskarna har gjort här så minskar du så klart effektstorleken.

Det går så klart att förklara bort de här resultaten på andra vis med. De som äter bättre kostmönster kanske bara är samma personer som i allmänhet lyssnar på råd om en hälsosam livsstil. Att de lever längre kanske inte beror just på köttdelen utan på att de också väger mindre, motionerar mer, inte röker osv.

Och det är här man fastnar hela tiden när man analyserar forskningen kring nutrition. Vill du ha vattentäta bevis för någonting inom nutrition så kommer du sällan någonstans.

Forskarna bakom den här nya litteraturgenomgången har höjt ribban. De erkänner att dagens studier visar på en negativ trend men de anser att kvalitén på studierna tillsammans med effektstorleken inte duger. Så de drar slutsatsen att bevisen inte är bra nog och att man därför inte bör ge några råd. Du får både hålla med dem eller tycka att deras slutsats är för jävlig här.

Det som forskningen visar på området är dock fortfarande det samma. Trots att det i media målas upp som att det här hänt något revolutionerande.

Jag tycker också att det är viktigt att tänka på här att när man tar fram kostråd så isolerar man inte bara sig till de studier som forskarna har isolerat sig till i den här nya genomgången. Man tittar till exempel också på mer kortsiktiga interventionsstudier där utfallet är riskfaktorer istället för faktisk sjukdom. Man inkluderar även djurstudier som kan ha visat på potentiella mekanismer till varför tex processat kött skulle kunna öka risken för koloncancer. Personligen tycker jag att det är helt okej.

Sen om du har följt mig en längre tid och kanske framför allt lyssnar på Tyngre Rubriker så vet du att jag också brukar vara väldigt kritisk till att den här osäkerheten som ändå finns kring alla kostråd faktiskt inte förmedlas till allmänheten. Att inte göra det öppnar nämligen upp för den här typen av ”kontroverser” som faktiskt tär på allmänhetens förtroende för vetenskap i allmänhet.

Är den höga ribban för evidens rimlig idag?

En sista poäng jag tycker är värd att diskutera här är om det verkligen är rimligt att lägga ribban så högt som det görs i den här nya genomgången innan vi ger råd?

Det har inte varit ont om folk som glatt har delat med sig av artiklar som berör den här nyheten det senaste dygnet och jag har noterat att många av dem som har delat de mer partiska artiklarna i den här frågan är personer som ligger mer åt LCHF-hållet. Den här nyheten passar ju så klart mer dem och deras tro när det gäller kost.

Om du ser en sådan här delning så tycker jag då att du gott också kan dela den här översiktsartikeln från 2017 som har flera medförfattare som nu också är med i den här nya genomgången (10).

Vad är det då som gör den här studien intressant? Jo det är för att de här tittade på socker med hjälp av samma metod och deras slutsats blev följande:

At present, there seems to be no reliable evidence indicating that any of the recommended daily caloric thresholds for sugar intake are strongly associated with negative health effects. The results from this review should be used to promote improvement in the development of trustworthy guidelines on sugar intake

The Scientific Basis of Guideline Recommendations on Sugar Intake: A Systematic Review

Min poäng här är så klart att ribban nog ändå ligger lite för högt. För om vi skulle acceptera den här ribban idag så blir konsekvenserna att vi i princip inte kan ge några råd alls om någonting relaterat till kost.

För mig är det en dum idé. Vi har nämligen mängder med djurstudier som visar att vad vi ger dem för mat har stor inverkan på deras hälsa. Vi har också mängder av kortsiktiga studier som visar att när du ändrar människors kost så kan du få betydande påverkan på olika väletablerade riskfaktorer för framtida ohälsa.

Sen har vi ju faktiskt också den här betydligt mer osäkra epidemiologin men det finns ändå ett svagt mönster i den. För mig är detta tillräckligt för att guida folk. Men jag tycker att man måste börja bli mycket mer ärlig med att man inte kan säga särskilt mycket med stor säkerhet. Att de råd vi ger är gissningar och att det samtidigt troligen finns många sätt att äta som kan vara lika bra eller dåliga.

Men om du följer mig regelbundet så vet du också att med undantaget för att folk inte borde dricka sockersötade drycker så ger jag faktiskt inte särskilt mycket råd kring vad man borde och inte borde äta. Min bok Skitmat fokuserar till exempel nästan uteslutande på hunger, mättnad och viktförändring. Detta är ett medvetet val av mig.

För när det gäller fettmassa och hälsa så försvinner väldigt mycket av osäkerheten som finns kring nutritionsforskningen rent allmänt.

Vi kan mäta fettmassa precist och utföra mycket bättre epidemiologiska studier som visar att fettmassa har en betydande inverkan på många sjukdomar. Vi kan se förändringar i fettmassa snabbt vid olika typer av kostomläggningar. Vi kan se betydelsen av fettmassa och energiintag tydligt i djurstudier. Vi har sett att oavsett vilken diet du väljer så får du bättre hälsovärden om du tappar i fettmassa osv.

Men mindre fettmassa på kroppen är ett utfall. Det är inte ett beteende i sig. Beteendet är istället valet av diet. Det är här folk behöver råd och vägledning. Det hjälper liksom inte bara att säga till någon att de bär runt på för mycket fettmassa. Mitt råd då är att utesluta det jag kallar för skitmat. Att verkligen sluta dricka sockersötad drycker om de gör det.

Men utöver det så struntar jag faktiskt i vilken diet folk väljer för att uppnå det här. Det tycker jag faktiskt att kostråden idag också borde göra. I min värld hade det varit bättre om kostråden också fokuserat på det.

Men ska jag vara ärlig så är evidensen för vad som faktiskt får människor att gå upp i vikt över tid dålig den med. Så det hade nog inte heller nått över den höga ribban vi har diskuterat här 🤷‍♂️. Och så har vi ju också många organisationer som har rådet ”väg inte för mycket” som en av grundpelarna i fall man vill minska risken för hjärt- & kärlsjukdom, cancer och liknande.

Vem vinner på en väldigt hög ribba för evidens?

Nu ska jag bli lite konspiratorisk. Jag är faktiskt lite tveksam till hur den här nya litteraturgenomgången har framförts till allmänheten. Jag tycker att det är bra att den genomförs och att alla osäkerheterna som finns lyfts fram i ljuset men själva presentationen tycker jag ger en lite dålig bismak.

Till exempel så var det flera forskare som jag sen tidigare vet har jobbat en hel del för olika livsmedelsföretag och som gillar ”protein” som redan dagen innan studien släpptes började twittra om att morgondagen skulle ställa ”fakta rätt” kring frågan om kött. Som jag har påpekat så är det faktiskt egentligen inte direkt någon förändring i det faktiska resultatet utan allting är istället bara en skiftning i hur det resultatet framställs.

Det fanns inget företag eller liknande som sponsrade den här litteraturgenomgången enligt deras egen rapportering. Samtidigt så känner jag igenom många av författarna från tidigare sponsrade studier inom nutrition. Nu har jag inte kollat upp alla forskare men de namnen jag känner igen har främst gjort studier på läskindustrins räkning. Det kanske inte går hand i hand med det här resultatet men däremot har också ILSI sponsrat flera av forskarna och den grupper har väldigt många olika industrier bakom sig.

Och ska jag vara lite krass här så finns det nog få som tjänar så mycket på att allmänheten har en stor misstro mot kostråd likt livsmedelsföretag. För misstro från sådant här spiller så klart över även till andra råd. När sen den här misstron verkligen finns så är det inte många auktoriteter kvar att kritisera produkter, marknadsföring och påståenden från livsmedelsindustrin.

Fast jag är säker på att många inte håller med mig här. En hel del skulle nog säga att allmänheten vinner på en hög ribba eftersom de inte behöver höra en massa råd som saknar bra grund. Jag håller med i den kritiken med egentligen. För råden framförs fel i dag enligt mig. Jag tycker att osäkerheten måste finnas med när man säger vad man tror.

Om framtida kostråd däremot är ärliga med den osäkerheten som finns så är jag helt för att man faktiskt ger dem, även om evidensen bakom inte är särskilt stark.

En sista punkt värd att ta upp innan jag avslutar det här. Forskarna har i den här nya översikten valt att uteslutande titta på hälsopåverkan. De har inte med någonting kring miljö, djurrätt eller liknande. I de nordiska näringsrekommendationerna idag har vi med miljöaspekten. Det tillsammans med den data som ändå finns till kött gör att jag förstår varför vi har de råd vi har.

Summering

Jag tycker verkligen att det är bra att det blir belyst hur svaga bevisen för specifika råd kring nutrition nästan alltid är när det gäller allvarliga sjukdomar som tar lång tid att utveckla.

En studie likt den här är ju också bra att ha när det kommer alarmister som påstår att alla typer av kött ger cancer och att du i princip inte kan få cancer bara du utesluter kött. Likt när man i kostdokumentären What The Health påstår att National Cancer Institute rekommenderar folk en kost som ger cancer när de har med en skinkmacka bland sina råd om mellanmål.

Inom forskningsvärlden väcker det förhoppningsvis också forskare lite så de försöker utföra bättre forskning. Personligen tror jag att nästan det enda bra alternativet för att uppnå det här är att göra studier i fängelse. Det är till exempel fullt möjligt att göra en studie där en grupp i fängelse får 7 portioner rött kött per vecka och någon annan får 14 portioner. Sen följer du upp det över flera år. Då får vi svar på om det finns en doseffekt från rött kött.

Men även om den här studien skulle påbörjas så fort som möjligt så kommer det ändå dröja minst 5-10 år innan vi börjar få någon data som vi kan agera utifrån. Så tills vidare så får du, precis som tidigare, välja vad du vill tro på här. Du kan avfärda allting tills det kommit flera långsiktiga interventionsstudier (vilket aldrig kommer ske om vi inte börjar studera fångar eller liknande) eller så försöker du göra en kvalificerad gissning baserat på vad vi ändå vet idag.

Personligen väljer jag att göra mina kvalificerade gissningar. Där mitt fokus ligger på att inte gå upp i fettmassa samtidigt som jag försöker äta mestadels mer oraffinerad mat. Kött i sig har jag inget större fokus på faktiskt, även om jag garanterat äter mindre av det idag jämfört med för 10 år sedan, framför allt av miljöskäl men också för att jag ersatt en del med linser och bönor som jag tror är bättre även för mig.

Uppskattade du den här artikeln?

Allt som jag skriver på den här sidan och mina sociala medier är gratis för alla, men tar så klart av min tid. Så om du uppskattar det jag gör så kan du stödja mig lite så jag kan lägga mer tid på att skriva och dela intressanta saker genom att bli medlem på min Patreon.

Glöm inte att också följa mig på Sociala medier. För närvarande är jag mest aktiv på Mastodon, Instagram. Facebook och Twitter.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.

7 svar på “Är det plötsligt säkert att äta massor av processat kött och rött kött?”
 1. ”De har inte med någonting kring miljö, djurrätt eller liknande.”
  Det är lätt att ta på sig konspirationshatten och undra varför en sådan här studie lyfts fram och vinklas i media veckan efter miljontals människor världen över har demonstrerat för klimatet.

 2. Här har man jämfört att äta x gram mer kött/dag alt x antal portioner mindre/vecka.
  Finns det inga studier där man jämfört inget kött mot köttätande? Alltså vegetarianer/veganer jämfört med köttätare. Borde ju vara lättare att studera samt det är kanske det som allmänheten är mest intresserad av.

 3. […] Vi har gått igenom det här mycket mer ingående i poddavsnitt 167 av Tyngre Träningssnack, Varför vi vet mindre om kost än du tror. Ett bra exempel på det här skrev jag också nyligen om här på sidan då jag tog upp en studie om kött som även diskuterades i podden, Är det plötsligt säkert att äta massor av processat kött och rött kött?. […]

 4. […] NutriRECS använder sig av GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) för att bedöma styrkan i bevisen och kommer fram till att underlagen ger svaga bevis. Det finns alltså inget orsakssamband mellan köttkonsumtion och hälsa, utan endast mycket svag korrelation. De svaga sambanden kan bero på andra faktorer som intag av socker, processad mat, stillasittande, stressig miljö mm. Läs mer på svenska om studien här. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *